Heemkundekring

Rosmalen

Ongecategoriseerd

ANBI

ANBI logo intDe Heemkundekring Rosmalen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de heemkundekring met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00).

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

Informatie, aanvullingen en/of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

 • Naam: “Heemkundekring Rosmalen” verder te noemen “HkkR”
 • RSIN of Fiscaal nummer : 816486177
 • Contactgegevens : Heemkundekring Rosmalen Hoff van Hollantlaan 1 (ingang B) 5243 SR Rosmalen
 • Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling :

 • Rien van den Broek (voorzitter)
 • Mevrouw Marja Spierings-Voets (secretaris)
 • Wim van Son (penningmeester)
 • Hans Groenewoud (bestuurslid werkveld beheer collecties)
 • Harry Heijmans (bestuurslid werkveld communicatie en P.R.)
 • Peter van Hoek (bestuurslid werkveld activiteiten)
 • Piet Korsten (bestuurslid werkveld educatie en jeugd)

Het beleidsplan
Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in de oude Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving te verenigen;
 • Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het genoemde gebied; • Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
 • Samenwerking zoeken en/of aangaan met heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland en verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
 • Het uitgeven van het periodiek “Rosmalla”.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties over het genoemde gebied.

Het beloningsbeleid
De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst: het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd maar ontvangen een onkostenvergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

De doelstellingen
De HkkR stelt zich ten doel:

 • Het archiveren, bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip “heemkunde” valt betreffende de voormalige Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving;
 • Het in brede kring wekken van belangstelling voor de historie van plaats en bevolking;
 • Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
 • Het geven van cursussen over de historie van het werkgebied van de HkkR;
 • Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;
 • Uitgeven van het periodiek verschijnend blad “Rosmalla”;
 • Het in standhouden en mogelijk restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2020

In verband met alle maatschappelijke restricties ten gevolge van Corona hebben we onze activiteiten op een laag pitje moeten zetten.
Ondanks dit gegeven is het nieuwe bestuur toch voortvarend aan de slag gegaan en om onder andere de verschillende werkvelden verder te optimaliseren. Om mede daardoor een goede en gezonde basis te leggen voor de toekomst.

Een kort overzicht van waar we mee bezig zijn en blijven:

 • De communicatie een professionele uitstraling geven waarbij gedacht moet worden aan de website en nieuwsbrieven;
 • Ons periodiek blad Rosmalla hebben we gelukkig nog steeds per kwartaal uit kunnen brengen;
 • Onze filmploeg is heel actief en presenteert regelmatig korte filmpjes met natuurlijk een heemkundig thema;
 • Daar waar mogelijk hebben onze vrijwilligers hun wekelijkse werkzaamheden met betrekking tot het digitaliseren van foto's en bidprentjes gewoon uitgevoerd;
 • Ook werd en wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere culturele en maatschappelijke instellingen in Rosmalen. Denk hierbij onder andere aan de Annenborch en de ROS;
 • Daarnaast is ook de financiële en ledenadministratie helemaal opnieuw opgezet;
 • Onze huisvesting blijft nog steeds een groot aandachtspunt.

Hopelijk kunnen we de komende tijd onze werkzaamheden weer oppakken uitbreiden. We willen onze leden maar zeker ook alle geïnteresseerden in ons werk, nog beter gaan bedienen.

Heemkundekring Rosmalen. 

Financiële gegevens : Jaar 2019 en 2020

Financiën 2019 2020

Doelstelling

Doelstelling Heemkundekring Rosmalen

De kennis van het verleden en het heden inzake het Rosmalens cultuurhistorisch erfgoed te bewaren voor onze volgende generaties.

Het bevorderen van kennis en het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis en het erfgoed van (de voormalige gemeente) Rosmalen.

Hoe worden deze doelen bereikt.

 • Middels het verzamelen, ordenen, bewaren en toegankelijk houden van alle historische materialen in welke vorm dan ook die direct of indirect een relatie hebben met Rosmalen.
 • Het uitgeven van het periodiek ‘Rosmalla’
 • Het bijhouden van een beeldbank foto’s
 • Het bijhouden van een beeldbank bidprentjes
 • Het maken van filmopnames en film documentaires
 • Het geven van de cursus Rosmalogie
 • Het organiseren van exposities
 • Het organiseren van wandelingen en fietstochten
 • Het organiseren van lezingen en filmavonden
 • Het (mede-)ontwikkelen van specifiek historisch lesmateriaal voor het basisonderwijs
 • Het zichtbaar zijn voor een breed publiek via een eigen website, de lokale media en de sociale media

Genealogieën

boek01kl

Genealogie van de familie De Werd,

1973 (eerste korte versie) en 1996 (uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd)
Er zijn slechts 20 exemplaren uitgebracht

Bijlage nummer 3 is voor de familie Dekkers apart gebundeld onder de naam 'De Dekkersen en de Bekkersen, rondom Sjef Dekkers en Sisca Bekkers', 1996

Aanvullingen stamboom Familie de Werd, 2001
Er werden slechts 10 exemplaren van dit boekje aangemaakt.

boek02kl

Henk de Werd

En de naam is ………… Hoedemakers, 2000

Boekwerkje over de familie Hoedemakers in Rosmalen. Van dit boekje werden slechts 20 exemplaren uitgegeven.

boek03kl

Henk de Werd

De familie Van Lith, 2000

De geschiedenis van de familie van Lith in Rosmalen en in Berlicum. Van dit boekje werden slechts 25 exemplaren uitgebracht.

boek04kl

Henk de Werd

Bakkerij Verbiesen v/h Bakkerij Van Lith te Rosmalen, 2009

Uitgave door bouwbedrijf P. Hoedemakers & Zn te Hintham – Rosmalen, bouwer van het appartementencomplex D’n Bies.
De verkoop liep via “Het Waare Huis”.
65 pagina’s

Genealogie

Genealogie is een hulpwetenschap van de geschiedkunde die zich vooral bezig houdt met het voorouder- c.q. stamboomonderzoek van eigen of andermans familie. Een genealoog is iemand die de verwantschappen onderzoekt. Zoals reeds bij de Doelstelling vermeld, doet hij dit o.a. door het verzamelen en verwerken van gegevens op bidprentjes (zie de rubriek Bidprentjes), overlijdensadvertenties, grafzerken, geboortekaartjes, huwelijksannonces, schoolfoto's, lidmaatschapslijsten, jubilea-artikelen. Daarnaast maakt hij gebruik van dat wat anderen reeds toegankelijk hebben gemaakt. Het betreft dan met name de indices die gemaakt zijn vanuit de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, dienstbodenregisters, dtb's (doop-, trouw- en begraafboeken), kadaster en hypotheekregisters, memories van successie, rechtbankregisters, oud rechterlijk en notarieel archief. Tegenwoordig worden de resultaten van zo'n voorouderonderzoek vervolgens met name weergegeven op een eigen of een algemene website.

Publicaties in boeken en/of tijdschriften blijven voor velen toch vaak het meest aantrekkelijk. Zie daartoe b.v. de Inhoudsopgave Rosmalla onder de hoofdstukken Deel 3 en Deel 4 '4. Bidprentjes, overlijdensadvertenties, grafzerken' en '15. Portretfoto's'. In ons Heemhuis kan men op maandagavonden ook de daar in de bibliotheek aanwezige genealogieën raadplegen. Een belangrijke collectie van de Heemkundekring Rosmalen werd jaren geleden gevormd door kopieën (gemaakt door de heer Ketelaars) van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van de Rooms Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk van Rosmalen (waarvan de originele stukken toen nog in het Rijksarchief berustten) en van een aantal schepenprotocollen (Rechterlijke archieven) en Notariële archieven. Zie Collecties en Schenkingen (Ketelaars, S. 001 en S. 002).

Veel gegevens zijn te vinden bij archiefinstellingen die vaak ook via internet te benaderen zijn. Voor Rosmalen zijn het Gemeentearchief (www.stadsarchief.nl) en het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl), beide te 's-Hertogenbosch, hiervoor de meest aangewezen adressen. Meer algemeen zijn verder te noemen: de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl) en het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl). Om U alvast enige hulp te bieden zijn op deze websites enkele bijzondere items geplaatst, samengesteld door Martien Veekens, die tot 1 juni 2012 in het Brabants Historisch Informatie Centrum werkzaam is geweest en zich sindsdien gespecialiseerd heeft in de Heraldiek.

Het beoefenen van Genealogie kan heel veelzijdig zijn. Mensen die graag publiceren kunnen ook bij de Heemkundekring Rosmalen terecht, b.v. voor hun samengestelde kwartierstaten, geneagrammen, stamreeksen, gezinslijsten, bewonerslijsten, biografieën van bekende personen, enz., welke dan in ons tijdschrift 'Rosmalla' zouden kunnen worden opgenomen.

Vanzelfsprekend kan men het beoefenen van genealogie geheel op eigen houtje doen, maar misschien is het samen iets doen in groepsverband nog aantrekkelijker. Wellicht is dan de Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek iets voor U (zie onder Werkgroepen). Mogelijkheden daartoe zijn dan o.a. het beleggen van speciale bijeenkomsten, zoals: het verkregene samen rubriceren; het houden van op genealogie gebaseerde lezingen; het samen naar genealogische dagen gaan; interviews houden en vastleggen; met groepsfoto's e.a. foto's naar oudere bewoners gaan; inloopavonden voor genealogen op touw zetten; enz.

De weergegeven teksten verwijzen naar boeken en fiches welke in het Stadsarchief (tegenover de Arena) en/of in het BHIC (De Citadel) te Den Bosch aanwezig en raadpleegbaar zijn.

Bevolkingsregister Rosmalen
Bevolkingsregistratie Gemeente Rosmalen
DTB's Rosmalen (versie 2012)
Genealogieën


CD "Zandhazenkwek"- 2012

Zandhazenkwek2012CD "Zandhazenkwek 2012"

Naam Afspelen Duur
Ge het m'n hart gestole
Nog Eentje Dan

3:03 min
Gé het
Jeugdhofkapel

2:40 min
Twitterlied
Bende gek

2:45 min
Ge het m'n hart gestole!
Trug Nor Vruuger

3:13 min