Heemkundekring

Rosmalen

Genealogie is een hulpwetenschap van de geschiedkunde die zich vooral bezig houdt met het voorouder- c.q. stamboomonderzoek van eigen of andermans familie. Een genealoog is iemand die de verwantschappen onderzoekt. Zoals reeds bij de Doelstelling vermeld, doet hij dit o.a. door het verzamelen en verwerken van gegevens op bidprentjes (zie de rubriek Bidprentjes), overlijdensadvertenties, grafzerken, geboortekaartjes, huwelijksannonces, schoolfoto's, lidmaatschapslijsten, jubilea-artikelen. Daarnaast maakt hij gebruik van dat wat anderen reeds toegankelijk hebben gemaakt. Het betreft dan met name de indices die gemaakt zijn vanuit de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, dienstbodenregisters, dtb's (doop-, trouw- en begraafboeken), kadaster en hypotheekregisters, memories van successie, rechtbankregisters, oud rechterlijk en notarieel archief. Tegenwoordig worden de resultaten van zo'n voorouderonderzoek vervolgens met name weergegeven op een eigen of een algemene website.

Publicaties in boeken en/of tijdschriften blijven voor velen toch vaak het meest aantrekkelijk. Zie daartoe b.v. de Inhoudsopgave Rosmalla onder de hoofdstukken Deel 3 en Deel 4 '4. Bidprentjes, overlijdensadvertenties, grafzerken' en '15. Portretfoto's'. In ons Heemhuis kan men op maandagavonden ook de daar in de bibliotheek aanwezige genealogieën raadplegen. Een belangrijke collectie van de Heemkundekring Rosmalen werd jaren geleden gevormd door kopieën (gemaakt door de heer Ketelaars) van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van de Rooms Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk van Rosmalen (waarvan de originele stukken toen nog in het Rijksarchief berustten) en van een aantal schepenprotocollen (Rechterlijke archieven) en Notariële archieven. Zie Collecties en Schenkingen (Ketelaars, S. 001 en S. 002).

Veel gegevens zijn te vinden bij archiefinstellingen die vaak ook via internet te benaderen zijn. Voor Rosmalen zijn het Gemeentearchief (www.stadsarchief.nl) en het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl), beide te 's-Hertogenbosch, hiervoor de meest aangewezen adressen. Meer algemeen zijn verder te noemen: de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl) en het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl). Om U alvast enige hulp te bieden zijn op deze websites enkele bijzondere items geplaatst, samengesteld door Martien Veekens, die tot 1 juni 2012 in het Brabants Historisch Informatie Centrum werkzaam is geweest en zich sindsdien gespecialiseerd heeft in de Heraldiek.

Het beoefenen van Genealogie kan heel veelzijdig zijn. Mensen die graag publiceren kunnen ook bij de Heemkundekring Rosmalen terecht, b.v. voor hun samengestelde kwartierstaten, geneagrammen, stamreeksen, gezinslijsten, bewonerslijsten, biografieën van bekende personen, enz., welke dan in ons tijdschrift 'Rosmalla' zouden kunnen worden opgenomen.

Vanzelfsprekend kan men het beoefenen van genealogie geheel op eigen houtje doen, maar misschien is het samen iets doen in groepsverband nog aantrekkelijker. Wellicht is dan de Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek iets voor U (zie onder Werkgroepen). Mogelijkheden daartoe zijn dan o.a. het beleggen van speciale bijeenkomsten, zoals: het verkregene samen rubriceren; het houden van op genealogie gebaseerde lezingen; het samen naar genealogische dagen gaan; interviews houden en vastleggen; met groepsfoto's e.a. foto's naar oudere bewoners gaan; inloopavonden voor genealogen op touw zetten; enz.

De weergegeven teksten verwijzen naar boeken en fiches welke in het Stadsarchief (tegenover de Arena) en/of in het BHIC (De Citadel) te Den Bosch aanwezig en raadpleegbaar zijn.

Bevolkingsregister Rosmalen
Bevolkingsregistratie Gemeente Rosmalen
DTB's Rosmalen (versie 2012)
Genealogieën