Toegankelijkheidsinstrumenten

Werkgroepen

De Heemkundekring Rosmalen heeft in de loop van de jaren diverse werkgroepen ingesteld, om structuur te brengen in de werkzaamheden.

Papieren archief
Deze werkgroep onderzoekt de eerder en als nieuw verkregen papieren op archiefwaarde en sorteert deze naar thema’s. Betwijfelde of als mogelijk te verwijderen beoordeelde archiefbescheiden worden apart gelegd, waarna de Werkgroep Archiefcontrole in onderling overleg daarover een eindoordeel velt.

Archief Beeld en Geluid
Het filmarchief is grotendeels gedigitaliseerd. De vele foto’s zijn nog niet gestructureerd. Struikelblok is het benoemen van de in bezit zijnde foto’s. Er wordt onderscheid gemaakt tussen genummerde originele foto’s en kopie-foto’s. Er worden nieuwe fotomappen gemaakt in een pdf-bestand, waarin heemkundigen en anderen makkelijker kunnen zoeken.

Voorwerpenarchief
Het beheer en het onderhoud van de collecties en schenkingen behoren tot de kerntaken van deze werkgroep. Van het erfgoed worden digitale foto’s gemaakt.

Archiefcontrole
Deze werkgroep begeleidt de hiervoor genoemde werkgroepen. Nadat de hier bedoelde werkgroepen de onder hen vallende bescheiden hebben geordend, gaan de leden van deze werkgroep bepalen wat van het apart gelegde archief en erfgoed wel en wat niet bewaard dient te worden. De leden van de hiervoor genoemde werkgroepen mogen niet meer uit eigen beweging iets weggooien, maar leggen dat op een daartoe aangewezen bestemming.

Inboeken Schenkingen, Bibliotheek en Uitleen
Deze werkgroep zorgt voor het wekelijks in een computerbestand brengen van bijzondere schenkingen, boeken en tijdschriften. Tevens wordt bijgehouden aan wie en tot wanneer een boek of tijdschrift wordt uitgeleend. Alle schenkingen worden genummerd en met het nummer erop gefotografeerd. Dat geschiedt voordat besloten wordt tot handhaving of afvoeren van het verkregenen.

Bidprentjes
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bidprentjes van personen die geboren, gehuwd, gewoond, gewerkt en/of gestorven zijn binnen de woonplaats Rosmalen. Allereerst worden daarmee de lijsten met indices in de heemkamer gevuld. De hiervan gemaakte en/of te maken scans worden daarna overgezet in een format voor plaatsing op de website.

Ondersteuning Genealogie en Heraldiek
De WOGH werd opgericht op 3 november 1998. Voor hetgeen o.a. door de vrijwilligers is geïndiceerd en in het Heemhuis beschikbaar wordt gesteld kan men na raadpleging van onze website elke maandagavond terecht in ons Heemhuis. Voor nadere informatie betreffende genealogie en/of heraldiek kan men desgewenst ook mailen met info@heemkundekringrosmalen.nl

Digitale bestanden en Systeembeheer
Deze groep draagt zorg voor het onderhoud van de bij de Heemkundekring Rosmalen aanwezige computersystemen. Per maand vindt aanvulling en wegschrijving plaats. Het is een steven om alle bezit van de Heemkundekring Rosmalen te digitaliseren en daarmee ook alle eigendommen te borgen.

Public Relations en Publiciteit
Deze groep verzorgt, onder directe verantwoordelijkheid en/of in opdracht van het bestuur, de public relations op diverse wijzen, alsmede de publiciteit in de pers. Buitengewone persberichten worden opgesteld door de secretaris en/of voorzitter.

Website
Deze groep draagt zorg voor het verwerken van de aangereikte input. Zij controleren de via derden ontvangen teksten en spelen de input door aan de webbeheerder. De webbeheerder zorgt tevens voor het in de lucht houden van de website.

‘Nieuwsbrief’
In de berichtgeving wordt een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen – De papieren Nieuwsbrief met evaluaties en nieuwsberichten; – De digitale Nieuwsbrief met hotnieuws voor leden; – Website-nieuws met bijzonder/openbaar nieuws van de Heemkundekring Rosmalen. De papieren ‘Nieuwsbrief’ voor heemkundekringleden wordt tegelijk met de ‘Rosmalla’ bezorgd. Deze ‘Nieuwsbrief’ wordt ook op de website geplaatst, maar is daar dan enkel toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Rosmalen.

Redactie ‘Rosmalla’
Deze groep is benoemd op 16 november 2001. Samen vormen de leden een redactieraad die de inhoud en de vorm van het kwartaalblad verzorgt. De eindverantwoordelijkheid van een uitgave ligt bij het bestuur. Voordat het blad naar de drukker gaat, dient het bestuur vooral het inhoudelijke te fiatteren.

‘Rosmalogie’
Voorheen werd vanuit de Heemkundekring Rosmalen een ‘Module Rosmalen’ verzorgd binnen de cursus ‘Boschlogie III’. Vanaf 11 maart 2017 wordt deze geheel vernieuwde module voortgezet vanuit de eigen Heemkundekring. De module bestaat uit zes onderdelen, welke in ieder geval uit één les bestaan. Deze worden in de Heemkamer in Perron-3 gegeven of op de plaats van het onderwerp.

Activiteiten
Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van bijzondere activiteiten. Afhankelijk van de aard der activiteiten worden soms aparte sub-werkgroepen gevormd.

Tentoonstelling
Bij te houden tentoonstellingen worden telkens ‘voortouwnemers’ benoemd die een beroep kunnen doen op de overige heemkundekringleden.

Brabants Heem en Erfgoed Brabant
Waar mogelijk worden de door deze instanties georganiseerde bijeenkomsten bezocht.

Open Monumentendag
In de afgelopen jaren werd deelgenomen aan de voorbesprekingen die door de Gemeente ’s-Hertogenbosch werden gehouden. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het landelijk thema voor de nationale Open Monumentendag.

Veldnamen en Commissie Straatnaamgeving
Via onderzoek en publicaties in “Rosmalla” wordt geprobeerd zoveel mogelijk toponiemen uit de archieven op te sporen en hun betekenis te achterhalen. Heemkundekring Rosmalen heeft een lid afgevaardigd die namens de kring functioneert binnen de Commissie Straatnaamgeving.

Postbezorging
Naast de bestelling van ‘Rosmalla’ nemen zij ook de bezorging van de ‘Nieuwsbrief’ en de overige ledenpost op zich. Bezorging door de werkgroep geschiedt enkel binnen de grenzen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Hand- en Spandiensten
Op een aantal heemkundeleden kan een beroep worden gedaan, wanneer het wenselijk of noodzakelijk is dat er bijzonder werkzaamheden ten behoeve van de vereniging worden verricht (b.v. voor een tentoonstelling, het bevestigen van materialen, het verhuizen van voorwerpen).

Beleid
Deze groep is begin 2017 van start gegaan om te komen tot een goed beleidsplan, dat naar verwachting in 2020 voltooid zal zijn.